Cambodia
This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in Cambodia (2)
Most populous cities
Phnom Penh1,573,544
Sihanoukville156,691
Bătdâmbâng150,444
Siĕmréab139,458
Paôy Pêt79,000
Kâmpóng Chhnăng75,244
Kâmpóng Cham61,750
Pursat52,476
Ta Khmau52,066
Phumĭ Véal Srê44,270
Kâmpóng Spœ33,231
Krŏng Kaôh Kŏng33,134
Stœ̆ng Trêng25,000
Phnum Tbêng Méanchey24,380
Sisŏphŏn23,218
Kâmpôt22,691
Kratié19,975
Kâmpóng Thum19,951
Lumphăt19,205
Pailĭn17,850
Krŏng Kêb11,658
Sênmônoŭrôm7,944
Sâmraông0
Banlung0
Svay Riĕng0
Takêv0
Prey Vêng0

Institutions owning art

Cambodia1 artwork

Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.
NameDivision typePopulation
Khétt Bântéay Méan Choăy0
Khétt Bătdâmbâng0
Khétt Kâmpóng Cham0
Khétt Kâmpóng Chhnăng556,701
Khétt Kâmpóng Spœ777,582
Khétt Kâmpóng Thum0
Khétt Kâmpôt0
Khétt Kândal0
Khétt Kaôh Kŏng0
Khétt Kêb0
Khétt Krâchéh0
Khétt Môndôl Kiri0
Khétt Pailĭn0
Khétt Poŭthĭsăt495,776
Khétt Preăh Seihânŭ243,967
Khétt Preăh Vĭhéar153,124
Khétt Prey Vêng0
Khêtt Rôtânôkiri130,526
Khétt Siĕm Réab843,191
Khétt Stœ̆ng Trêng0
Khétt Svay Riĕng0
Khétt Takêv963,747
Krŏng Phnum Pénh0
Ŏtâr Méanchey0