1640's
Giovanna Garzoni (1640)
Uploaded Wednesday, 13 November 2013 by member Irene
Public domain
1650's
Giovanna Garzoni (1650)
Uploaded Friday, 6 December 2013 by member schroetterjoseph
Public domain
No date
Giovanna Garzoni
Uploaded Tuesday, 8 October 2013 by member schroetterjoseph
Public domain
Giovanna Garzoni
Uploaded Tuesday, 8 October 2013 by member schroetterjoseph
Public domain
Giovanna Garzoni
Uploaded Wednesday, 13 November 2013 by member Irene
Public domain
Giovanna Garzoni
Painting - watercolor
Uploaded Tuesday, 8 October 2013 by member schroetterjoseph
Public domain
Giovanna Garzoni
Uploaded Tuesday, 8 October 2013 by member schroetterjoseph
Public domain
Giovanna Garzoni
Painting - watercolor
Uploaded Tuesday, 8 October 2013 by member schroetterjoseph
Public domain
Giovanna Garzoni
Painting - watercolor
Uploaded Tuesday, 8 October 2013 by member schroetterjoseph
Public domain
Giovanna Garzoni
Uploaded Wednesday, 19 June 2013 by member Irene
Public domain
Giovanna Garzoni
Painting - watercolor
Uploaded Tuesday, 8 October 2013 by member schroetterjoseph
Public domain
Giovanna Garzoni
Painting - watercolor
Uploaded Tuesday, 8 October 2013 by member schroetterjoseph
Public domain
Giovanna Garzoni
Painting - watercolor
Uploaded Tuesday, 8 October 2013 by member schroetterjoseph
Public domain
Giovanna Garzoni
Painting - watercolor
Uploaded Tuesday, 8 October 2013 by member schroetterjoseph
Public domain