F
Niko Pirosmanishvili (1909)
Tretyakov Gallery - Moscow
Painting
Uploaded Monday, 2 July 2012 by member rocsdad
Public domain
Niko Pirosmanishvili (1905-1907)
State Museum of Oriental Art - Moscow
Painting
Uploaded Monday, 2 July 2012 by member rocsdad
Public domain