Portia
(also known as Kate Dolan)

Sir John Everett Millais - 1886
Painting - oil on canvas